KARTA ROWEROWA
Warunki uzyskania oraz termin egzaminu

 Warunki uzyskania karty rowerowej:

 1. Ukończone 10 lat.
 2. Zgoda rodziców (opiekunów) i wychowawcy klasy na udział w egzaminie. UWAGA! Zgoda do pobrania poniżej- jest to jednocześnie arkusz zaliczeń - uczeń wraz z opiekunem wypełnia dane osobowe nad tabelą oraz punkt 2 w tabeli (zgoda rodzica), wychowawca punkt 1 w tabeli.
 3. Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi z części teoretycznej.
 5. Uczniowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.
 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 7. a) dostarczenie arkusza egzaminacyjnego zawierającego zgodę rodziców (opiekunów) na udział w egzaminie do dnia 23 maja 2022 r. do Pani Izabeli Siwiak. Osoby, które nie dostarczą arkusza, nie zostaną dopuszczone do egzaminu!
  b) dostarczenie zdjęcia do 03.06.2022 r.

 

Arkusz egzaminacyjny do pobrania u nauczycieli techniki lub w tym miejscu.

 Terminy:

 1. Egzamin teoretyczny dla uczniów z klas IV A, IV B, IV C – na zajęciach techniki lub informatyki (termin wyznacza Pani Izabela Siwiak), pozostali uczniowie- 23.05-2.06.2022 r. (termin do uzgodnienia z nauczycielem)
 2. Egzamin praktyczny – 3.06.2022 r. w godzinach lekcji na boisku szkolnym (szczegóły dotyczące godziny w późniejszym terminie).

 

Zakres egzaminu teoretycznego:

 • zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry na drodze,
 • typowe sytuacje drogowe,
 • pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych,
 • budowa roweru

 Zakres egzaminu praktycznego:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach,
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,- prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

 Szczegółowych informacji na temat egzaminu udziela Pani Izabela Siwiak