Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień
  w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • Bożena Zgłobicka
 • Adres mailowy: sekretariat@sp24.edu.gdansk.pl
 • Telefon: tel: (58) 347 72 12 lub tel: 515-834-591

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Lilli Wenedy 19 80-419 Gdańsk

Dojazd

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka przy ul. Lilli Wenedy 19 można dojechać liniami tramwajowymi 2,4,8 – przystanek plac Księdza Bronisława Komorowskiego. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 350 metrów. Z placu Księdza Bronisława Komorowskiego należy się skierować na ulicę Bolesława Chrobrego na północ w stronę Lilli Wenedy, następnie należy skręcić w prawo na Lilli Wenedy. Budynek szkoły znajduje się po prawej stronie. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl
Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od Dworca Wrzeszcz przez Wajdeloty wynosi około 1,5 km. Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Lilli Wenedy 19

W budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka. Są trzy wejścia do budynku, wejscie główne i wejście boczne od ulicy Lilli Wenedy oraz trzecie wejście od strony boiska. Dla uczniów i rodziców udostępnione jest jedno wejście - boczne, od strony szatni.  Na parterze, przy głównym wejściu usytuowana jest portiernia. Pracownicy udzielają informacji przy wejściu do placówki. Na parterze również znajduje się sekretariat szkoły oraz Gabinet Dyrektora Szkoły.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Przy głównym wejściu zamontowany jest podjazd. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia