W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klasy V b uczestniczą w zajęciach innowacji matematyczno – chemicznej:

 

„PRAKTYCZNA MATEMATYKA i DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE”

„Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka,   a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań.” 

John Chadwick

Zajęcia prowadzą: mgr inż. Ewa Karczewska i dr Katarzyna Czarnobaj

Cel główny innowacji.

 • rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki i chemii w życiu codziennym.

Cele szczegółowe innowacji:

Matematyka:

 • Zdobywanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym:

 – szacowanie wyników,

– odczytywanie informacji z diagramów,

 – korzystanie z podstawowych jednostek miary (długości, wagi, czasu, pola i objętości),

 – wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych: stosowanie w praktyce własności działań, operowanie procentami i przybliżeniami,

– posługiwanie się skalą przy korzystaniu z mapy, planu oraz w terenie,

 – planowanie wydatków i posługiwanie się pieniędzmi, – posługiwanie się kalkulatorem.

 • Rozwijanie pamięci i wyobraźni.
 • Dostrzeganie sytuacji problemowych.
 • Postrzeganie różnego rodzaju przedmiotów jako figur geometrycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem.
 • Planowanie swoich działań, tak aby osiągnąć sukces w wykonywanej pracy.

 

Chemia:

 • budzenie zainteresowań procesami chemicznymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych)
 • rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania
 • rozwijanie umiejętności wykonywanie obliczeń przydatnych do wykonania doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności manualnych, rozwijanie dokładności i precyzji
 • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych – chemicznych

Metody i formy realizacji:

Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu jest praca:

– zespołowa

− indywidualna

− konsultacje

− konkurs zadaniowy

Metody stosowane w trakcie realizacji programu to metody:

– aktywizujące

− burza mózgów

− eksperyment

− planowanie działań

− posługiwanie się technologią informatyczną

− gry dydaktyczne

− rozmowa dydaktyczna

Oczekiwane rezultaty:

Uczeń

− chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

− pogłębia, utrwala , rozszerza poznane wiadomości oraz umiejętności twórczego myślenia

− kształtuje pozytywną motywację do nauki

− zaspokaja zainteresowania matematyczne

− umacnia się w poczuciu własnej wartości

− przekształca sytuacje życiowe w zadania matematyczne

− podejmuje działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.