Szanowni Państwo!
W najbliższym czasie w naszej szkole zostanie zorganizowany egzamin na kartę rowerową. Udział w egzaminie jest bezpłatny. Część teoretyczna (test) odbędzie się w trakcie zajęć: w formie on-line w przypadku nauki zdalnej lub w formie tradycyjnej (papierowej) w razie powrotu do zajęć stacjonarnych. Poniżej znajdują się warunki uzyskania karty rowerowej oraz terminy.
Zgodę można wydrukować (wpisujemy dane ucznia i podpisujemy w polu "zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej"), wysłać jej zdjęcie poprzez czat w programie Teams lub mailem na adres m.gajewska@sp24.edu.gdansk.pl.
Zgoda na udział w egzaminie do pobrania


Zgoda może być również napisana odręcznie - wówczas proszę o napisanie jej według następującego wzoru:
Imię i nazwisko ucznia ................................
Data urodzenia ..........................................
Klasa .......................................
Adres zamieszkania ucznia ...........................
Kod pocztowy ...............................
Wyrażam zgodę na udział córki/syna w egzaminie na kartę rowerową.
data:                                                             podpis rodzica/opiekuna:

KARTA ROWEROWA
Warunki uzyskania oraz termin egzaminu

I. Warunki uzyskania karty rowerowej:

 1. Ukończone 10 lat.
 2. Zgoda rodziców (opiekunów) i wychowawcy klasy na udział w egzaminie.
 3. Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi
  z części teoretycznej.
 5. Uczniowi, który nie zdał egzaminu, przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.
 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 7. a) dostarczenie arkusza egzaminacyjnego zawierającego zgodę rodziców (opiekunów) na udział
  w egzaminie do dnia 7 maja 2021 r. do Pani Marty Gajewskiej Osoby, które nie dostarczą arkusza, nie zostaną dopuszczone do egzaminu! Zgoda może być wypisana odręcznie (wysyłamy zdjęcie zgody) na adres m.gajewska@sp24.edu.gdansk.pl lub na czacie Teamsa.
  b) dostarczenie zdjęcia do 21.05.2021 r. (można przynieść tego dnia na egzamin praktyczny).

 

Zgoda do pobrania u nauczycieli techniki lub na stronie internetowej szkoły https://sp24.edu.gdansk.pl/pl

II. Terminy:

 1. Egzamin teoretyczny dla uczniów z klas IV a - 13.05 (technika), IV B - 14.05 (technika), IV C - 11.05 (informatyka), V a – 14.05 (informatyka), V b – 13.05 (informatyka) pozostali uczniowie- 14.05, egzamin poprawkowy do uzgodnienia z nauczycielem. Egzamin w formie on-line (w przypadku nauczania zdalnego) lub stacjonarnie (jeśli rozpoczną się zajęcia w szkole).
 2. Egzamin praktyczny – 21.05.2021 r. w godzinach lekcji na boisku szkolnym (szczegóły w późniejszym terminie).

 

III. Zakres egzaminu teoretycznego:

- zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
- znaki i sygnały drogowe,
- manewry na drodze,
- typowe sytuacje drogowe,
- pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych,
- budowa roweru.

IV. Zakres egzaminu praktycznego:

- przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
- jazda do przodu po prostej i łukach,
- jazda po łukach w kształcie cyfry 8,
- hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
- właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
- prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

 

Szczegółowych informacji na temat egzaminu udzielają nauczyciele techniki Pani Izabela Siwiak i Pani Marta Gajewska