Istotą pomocy udzielanej dzieciom i uczniom jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych (uczeń z niepełnosprawnością, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorobą przewlekłą, zaburzeniami komunikacji językowej, z niedostosowaniem społecznym, znajdujący się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej, uczeń zdolny).

Formy pomocy:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, warsztaty, porady i konsultacje dla uczniów, porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest:

 • dobrowolna i nieodpłatna
 • udzielana uczniom w czasie bieżącej pracy,
 • udzielana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego, doradcę zawodowego, specjalistów pedagogiki specjalnej).