ZAPIS DZIECKA DO LOGOPEDY:

 • We wrześniu w grupach przedszkolnych oraz w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które odbywają się w formie indywidualnych spotkań z dziećmi. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz umiejętność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie czy połykanie.
 • Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom termin zajęć logopedycznych z uczniem. Odbywa się to poprzez wysłanie wiadomości w e-dzienniku. Rodzić w odpowiedzi zwrotnej potwierdza przyjęcie terminu lub deklaruje rezygnację z zajęć.
 • Uczeń zakłada zeszyt do zajęć logopedycznych i przynosi go na każde spotkanie.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 6. Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków. Głównym zadaniem jest korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie w ich miejsce głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie kontrolowanej i spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej.

ROLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 1. Wspierać dziecko w terapii;
 2. Współpracować z logopedą oraz w razie potrzeby podejmować współpracę ze wskazanymi specjalistami (np. laryngolog, ortodonta);
 3. Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt i ćwiczyło w domu wg wskazówek logopedy;
 4. Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, nie żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź - może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 5. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;