Szkoła prowadzi: 

 1. Księgi Ewidencji Dzieci W Szkole
 2. Karty zapisu dziecka do szkoły
 3. Księgi Uczniów
 4. Dziennik lekcyjny
 5. Dziennik nauczania indywidualnego
 6. Dziennik zajęć pozalekcyjnych
 7. Arkusz Ocen
 8. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i zaświadczeń OKE
 9. Protokoły Rady Pedagogicznej
 10. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 11. Dokumentacja Pedagoga
 12. Opinie i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 13. Dokumentacja Zespołów dot. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
 14. Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 15. Dokumentacja wycieczek
 16. Dokumentacja ubezpieczeń uczniów
 17. Dokumentacja wypadków uczniów
 18. Dokumentacja z MOPS
 19. Rezygnacje z udziału dzieci w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”
 20. Dokumentacja zwolnień z zajęć
 21. Wyprawka szkolna
 22. Dokumentacja kadrowo-płacowa
 23. Ubezpieczenia ZUS
 24. System Informacji Oświatowej
 25. Arkusz Organizacyjny
 26. Awans Zawodowy
 27. Dokumentacja wypadków pracowników
 28. Dobrowolne ubezpieczenie pracowników
 29. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 30. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
 31. Umowy zlecenia
 32. Przelewy
 33. Klienci
 34. Faktury/Rachunki
 35. Książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 36. Dokumentacja Świetlicy
 37. Wydane legitymacje szkolne
 38. Wydane karty rowerowe