ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

                         Organami szkoły są:

1)     Dyrektor szkoły,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Samorząd Uczniowski,

4)     Rada Rodziców.

Organy szkoły współdziałają ze sobą.

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.

W sprawach konfliktowych wyrokuje komisja rozjemcza powołana przez Radę Pedagogiczną.

Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.

Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.