CELE I ZADANIA SZKOŁY

             Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju; przygotować go do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości. Dobro ucznia jest dla szkoły jego wartością nadrzędną i chronioną przez szkołę.

            Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania jest wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający dalsze jego funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez:

1) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

2) systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły;

3) przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, w państwie polskim i wspólnocie europejskiej;

4) wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

5) rozwijanie i umacnianie tradycji szkoły;

6) nabycie umiejętności dbania o swoje zdrowie;

7) przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów oraz ich wykorzystanie w praktyce;

8) kształtowanie szacunku dla środowiska naturalnego.

Szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez:

1) udział w kołach zainteresowań;

2) przygotowanie uczniów do różnego typu konkursów, turniejów, olimpiad;

3)organizowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych, na szczeblu miasta i województwa;

4) udział uczniów w różnych formach edukacji kulturalnej oraz regionalnej;

5) realizację programów innowacyjnych.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi kompleksową ofertę pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Każdy uczeń powinien mieć zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczną, zgodnie z jego potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego zajęcia z uczniem.