Wszystkie pisma, podania i wnioski przyjmuje sekretariat szkolny, korespondencję można przesłać również drogą pocztową. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określainstrukcja kancelaryjna.