Wyniki przeprowadzonych kontroli znajdują się w protokołach pokontrolnych.