Program zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, uwzględnia realizację w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, a także przyrodniczej. Głównym założeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym. Główne cele zajęć to eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, a także stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka, na miarę indywidualnych możliwości.

Są to zajęcia, które mają za zadanie rozwinąć podstawowe umiejętności, służące świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia. Uwzględniają indywidualne potrzeby dziecka, umacniają we własne siły i umożliwiają w przyszłości osiągnąć zamierzony sukces.