HISTORIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W  GDAŃSKU

im. Gustawa Morcinka

skanuj0002.jpg

Grafika Pani Danuty Rut- dawnej nauczycielki plastyki SP 24

WYBRANE  WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY:

1956/1957  -     inauguracja roku szkolnego  w Szkole Podstawowej  nr 24, w nowo wybudowanej  placówce przy ulicy Lilli Wenedy 19;  rozpoczęcie nauki       

                            przez  1300 uczniów w siedmioletniej  wówczas szkole

1965/1966    -   nadanie szkole imienia Gustawa Morcinka podczas obchodów jubileuszu dziesięciolecia istnienia

                           oraz nawiązanie współpracy z kopalnią "Jankowice"

1966/1967   -    przeprowadzenie reformy oświaty - wydłużenie nauki w szkole podstawowej do lat ośmiu

1991/1992   -    wprowadzenie obowiązkowej nauki języka angielskiego od klasy pierwszej, realizowanej podczas dodatkowych godzin

1992/1993    -   przyjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną  , dzięki której wprowadzono w klasach  I- III, nowatorski wówczas,  integralny system nauczania

1996/1997   -    powstanie klasy integracyjnej, pierwszej we Wrzeszczu, a drugiej w Gdańsku

1997/1998   -    powołanie klas z autorskimi programami nauczania dla uczniów uzdolnionych polonistycznie i matematycznie

1997/1998   -    przyznanie przez Radę Szkoły po raz pierwszy nagrody  „Szkolar"  oraz  „Szkolar  Integracja"   absolwentom klas ósmych, których wyniki

                            w nauce i postawa uczniowska zasługują na najwyższe uznanie

1999/2000   -    przeprowadzenie reformy oświaty - wprowadzono  sześcioletnią szkołę podstawową oraz gimnazja, obligatoryjne nauczanie zintegrowane

                            i ocenę opisową w klasach młodszych oraz obowiązkową naukę języka obcego od klasy pierwszej oraz zajęcia komputerowe

1998/1999    -   zorganizowanie po raz pierwszy Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Co czytasz mi mamo?" 

2003/2004    -   uzyskanie pierwszego certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji – „Szkoła przyjazna uczniom  z dysleksją"

2004/2005    -   zorganizowanie po raz pierwszy  Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Chochlikowe Psoty"

2005/2006    -   zorganizowanie po raz pierwszy Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

                           „Matematyka  dla każdego"

2006/2007    -   wzbogacenie wyposażenia sali komputerowej i biblioteki szkolnej w ramach realizacji projektów unijnych "Pracownia komputerowa dla

                          szkół" oraz "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej"

2006/2007   -   przeprowadzenie  po raz pierwszy akcji charytatywnej „Trzeba Marzyć"

od 2009 r.     -   realizacja programów unijnych, między innymi : „Nauka dobrą zabawą", SMOK, „Radosna szkoła"

od 2005-11 r. - przyznanie szkole sześciu Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji

od 2013 r.      -  wprowadzenie do programu profilaktycznego metody komunikacji  empatycznej „Porozumienie bez przemocy "

od 2014 r.      -  wprowadzenie elementów oceniania kształtującego 

od 2015 r.      -  opracowanie i realizacja programu profilaktycznego "Gdzie przemoc i nuda, tam nic się nie uda"

2016 r.            -  zaprojektowanie przez p. Annę Owczarczak logo szkoły z okazji jubileuszu 60- lecia

2017 r.            -  kolejna reforma oświaty - przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej, przygotowanie placówki do przedłużenia nauki

2017- 2020 r.  - przeprowadzenie licznych remontów sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, sali gimnastycznej , remont i wyposażenie kuchni  oraz szatni

                           szkolnej, modernizacja pracowni komputerowej, utworzenie pracowni chemiczno- fizycznej, pracowni językowej, kompleksu rekreacyjno-   

                           sportowego, termomodernizacja budynku , utworzenie „Zielonej klasy"

10632660_1049500308441241_4899221714791480325_n.jpg       202008155462.jpg

Szkoła dawniej.....                                                                      i dziś

Minęło prawie 65 lat od dnia, kiedy pierwsi uczniowie poszli do swojej Dwudziestej Czwartej przy ulicy Lilii Wenedy …

Stanowisko kierownika tej niewielkiej szkoły powierzono wówczas Panu Brunonowi Andersowi, którego prawość i pasję społecznika oraz zwykłą ludzką życzliwość zawsze wspominają Jego uczniowie.

Zmieniały się mody, poglądy na edukację, metody pracy z dziećmi. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Wacław Honchera, Anna Czech, Teresa Chodorowska. Tak jak dziś i dawniej pedagodzy chętnie korzystali z nowinek technicznych tamtych czasów – rzutnika, epidiaskopu, radia, telewizji.

Potem niepostrzeżenie poznikały liczydła, kałamarze, kleksy w zeszytach, brudne od atramentu palce, satynowe i dederonowe fartuszki z obowiązkowymi białymi kołnierzykami.

Powoli pojawiały się: długopis,  kalkulator, ksero, komputer i internet, testy  z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.  Powstawały nowe programy i projekty. Wówczas ( w latach 1982-2009) nad pracą szkoły czuwała niezapomniana Pani Dyrektor Anna Walczak.

To Ona zauważyła  nowe potrzeby edukacyjne i nowe sposoby ich zaspakajania. Dzięki Jej inicjatywie wprowadzono w klasach I- III obowiązkową naukę języka angielskiego oraz  nowatorskie nauczanie zintegrowane, opierające się na blokach tematycznych. Dopiero kilka lat później MEN wprowadziło takie reformy w całej Polsce.

W 1996 r. Pani Dyrektor Walczak na prośbę rodziców utworzyła pierwszą  klasę integracyjną. Byliśmy wówczas pierwszą szkołą we Wrzeszczu, a drugą w Gdańsku, która otworzyła się na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nie zapomniano też o rozwijaniu zainteresowań i umiejętności  swoich  uczniów. Powołano klasy dla dzieci uzdolnionych polonistycznie i matematycznie, a przed nauczycielami i wychowawcami stanęło kolejne  wyzwanie: Jak nie zagubić talentów?!

Uczniowie mogli realizować  swoje zainteresowania artystyczne w kółku plastycznym, teatralnym, fantastycznym kabarecie „Tanie dranie”, uczestnicząc w programie edukacji filmowej (klasy starsze) oraz kulturalnej (klasy młodsze) .

Nauczyciele zwykle mogli liczyć na pomoc rodziców, którzy zawsze znajdowali czas, by włączyć się w proces wychowania młodego pokolenia. Długoletnim przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był Pan Sylwester Glapiak, a opiekunem Szczepu Harcerskiego - druh Witold Rusiniak.

W kolejnych latach przestał istnieć Komitet Rodzicielski i powstała Rada Szkoły, a jeszcze później utworzono Radę Rodziców. Rodzice, którzy powierzyli swoje dzieci pod opiekę nauczycielom SP 24, zawsze chętnie i z dużym zaangażowaniem wspierali działania szkoły.

To w naszej szkole zdobywali podstawy wiedzy obecni lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, politycy, dziennikarze, aktorzy. Absolwentami szkoły są między innymi: Piotr Grzelak, Tomasz Wołek, Wojciech Szeląg, Bożena Olechnowicz, Wojciech Błaszkowski.

W następnych latach (2009-2014) koncepcję pracy szkoły kontynuowała Pani Violetta Wieczorek.

Podejmowane były kolejne prace modernizacyjne, ale przede wszystkim działania, przygotowujące nauczycieli oraz uczniów do nowych wyzwań zmieniającego się świata poprzez udział licznych w programach unijnych. Kultywowano tradycje patriotyczne i  regionalne np. poprzez aktywne uczestnictwo całej społeczności szkolnej  w obchodach 750- lecia Wrzeszcza.

Obecnie (od 2014 r.) funkcję Dyrektora Szkoły pełni Bożena Zgłobicka, która jest zaangażowana w kształtowanie  wizerunku placówki.

Budynek Szkoły przeszedł liczne remonty i modernizacje. Uczniowie mają do dyspozycji odnowione sale gimnastyczne, boiska sportowe, plac zabaw, „zieloną klasę”, bibliotekę z czytelnią, bogato wyposażone pracownie: komputerową, fizyczno- chemiczną, językową oraz sale lekcyjne  z tablicami interaktywnymi i projektorami multimedialnymi, dzięki czemu proces dydaktyczny jest wspierany przez nowoczesne technologie.

Szkoła Podstawowa nr 24 była zawsze pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Gościła w swoich murach wybitnych gdańszczan, między innymi Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

Od dawna współpracujemy z instytucjami samorządowymi, kultury, uczelniami wyższymi, policją itp. Realizujemy innowacje, programy autorskie, projekty edukacyjne i unijne. Wspieramy wychowanków  w odnoszeniu sukcesów  naukowych,  sportowych, artystycznych , terapeutycznych oraz w podejmowaniu akcji społecznych lub charytatywnych.

Kształcimy uczniów świadomych tradycji kulturowej oraz elementarnych wartości, a jednocześnie odważnie kreujących przyszłość
i porozumiewających się żyrafim językiem empatii- uczuć i potrzeb.

Cieszymy się, kiedy poznajemy nowych uczniów, ale ze szczególnym wzruszeniem patrzymy na rodziny, w których dziadkowie, ich dzieci,
a potem jeszcze wnuki uczęszczają do naszej szkoły. SP 24 łączy pokolenia!

13323445_1597766620515497_5042995757281930392_o.jpg 13320614_1597768857181940_6935852560287325671_o.jpg  13323754_1597768813848611_6308029498488288366_o.jpg

Fotografie wykonane w dniu obchodów 60-lecia SP nr 24 - 2016 r.

pb070014_resize.jpg p0000054.jpg 14907176_1656550797970412_7781618663397843528_n.jpg

abp T. Gocłowski oraz dyr.  A. Walczak -7 XI 2006 r.           min. Katarzyna Hall - 2007 r.- obchody 50-lecia SP nr 24             prez. Paweł Adamowicz oraz dyr. Bożena Zgłobicka - 2016 r.