1. Statut Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku

2. Procedura  organizacji krajoznawstwa i turystyki

3. Regulamin korzystania z obiektu sportowego

4. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych i placu zabaw

5. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

6. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

7. Procedura przyznawania uczniowi indywidualnego  programu lub indywidualnego toku nauki

8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

9. Procedura wyboru Rady Rodziców

10. Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem

11. Regulamin pracy biblioteki i czytelni szkolnej

12. Regulamin pracy świetlicy

13. Regulamin stołówki

14. Kodeks Ucznia

15. "Bezpieczna szkoła" - procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i cyfrowych

16. Regulacja poruszania się rodziców po terenie Szkoły Podstawowej nr 24
w Gdańsku

17. RODO - polityka prywatności

18. Procedury COVID-19