1. Statut Szkoly Podstawowej nr 24 w Gdańsku

2. Procedura  organizacji krajoznawstwa i turystyki

3. Regulamin korzystania z obiektu sportowego

4. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych i placu zabaw

5. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

6. Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem

7. Regulamin pracy biblioteki i czytelni szkolnej

8. Regulamin pracy świetlicy

9. Regulamin stołówki

10. Kodeks Ucznia

11. "Bezpieczna szkoła" - procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych i cyfrowych

12. Regulacja poruszania się rodziców po terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku

13. RODO - polityka prywatności

14. Procedury COVID-19

15. Zasady pracy szkoły obowiązujące od 1 września 2021 r.

16. Karta zgłoszenia do świetlicy 2021